Panel Klienta
infolinia Infolinia 24h (+48) 794 123 700

Ogólne warunki umowy

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej „OWU”) opisują warunki najmu pojazdów w wypożyczalni samochodów „CarFree” (Wynajmujący).

2.OWU stosuje się do wszystkich Umów Najmu Pojazdu (dalej jako „Umowa”) chyba, że sama Umowa stanowi inaczej.

3. W przypadku sprzeczności Umowy Najmu Pojazdu oraz OWU, strony są związane Umową.

§ 2.DEFINICJE

1.Wynajmujący - CARFREE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Cybernetyki 13 A; prowadzący działalność usługową wynajmu pojazdów pod marką CarFree, reprezentowany przez uprawnionych przedstawicieli;

2.Najemca – osoba najmująca Pojazd od Wynajmującego;

3.Kierowca – osoba(y) wskazana(e) w Umowie przez Najemcę, upoważniona(e) do korzystania z Pojazdu przez okres trwania Umowy;

4.Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;

5.Pojazd – pojazd mechaniczny będący przedmiotem Umowy, wraz z dokumentami uprawniającymi do poruszania się
po polskich drogach oraz kluczykami;

6.Awaria - niesprawność techniczna wynajętego Pojazdu, uniemożliwiająca jego prawidłowe funkcjonowanie, powstała
z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika;

7.Uszkodzenia -zniszczenia fizyczne Pojazdu lub jego części oraz niesprawność techniczna, uniemożliwiająca jego prawidłowe funkcjonowanie, która powstała na skutek niezgodnego z przeznaczeniem korzystania lub zaniedbania Użytkownika.

§ 3.WYNAJEM

1.Najemcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat lub osoba prawna. Kierowca musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać udokumentowane uprawnienia do kierowania Pojazdem od co najmniej jednego roku.

2.Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy, będących osobami fizycznymi, wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch ze wskazanych dokumentów: prawo jazdy, dowód osobisty, paszport. Z dokumentów tych mogą zostać sporządzone kopie, które będą przechowywane w bazie CarFree.

3.Jeżeli Najemcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna, wymagane jest dołączenie do Umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wyciągów z właściwych rejestrów tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie reprezentanta podmiotu.

4.Wynajmujący po zawarciu Umowy oraz po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 2, przekazuje Najemcy do użytkowania Pojazd na czas określony w Umowie lub na czas nieoznaczony.

4.1.Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostanie Protokół Przekazania pojazdu, stanowiący załącznik do Umowy, który określa stan Pojazdu w chwili oddawania go do używania Najemcy.

4.2.Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym najmowanego Pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania Pojazdu Najemcy i odnotowane na Protokole Przekazania.

4.3.Protokół powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

5.Najemca nie później niż dzień przed końcem wskazanegow Umowie okresu najmu może wyrazić chęć przedłużenia najmu.

5.1.Na podstawie zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną Wynajmujący może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu najmu o maksymalnie 7 dni, jednak pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres Najmu w sposób opisany w § 4 ust. 3.

5.2.Do przedłużenia okresu najmu o więcej niż 7 dni, konieczne jest sporządzenie Aneksu do Umowy, który zostanie sygnowany własnoręcznymi podpisami przez obie Strony Umowy oraz opłacenie dodatkowego okresu najmu.

§ 4. WYNAGRODZENIE ZA NAJEM

1.Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe oraz kary umowne, określone są w Cenniku(dostępnym m.in. pod adresem http://carfree.pl/cennik/pl), stanowiącym integralną część Umowy.

2.Wynagrodzenie za najem Pojazdu dokonywane jest z góry przelewem bankowym, za pomocą karty płatniczej lub kredytowej, gotówką (tylko za zgodą Wynajmującego) albo w formie cesji wierzytelności z polisy z OC sprawcy (w przypadku bezgotówkowego wynajmu Pojazdu osobie poszkodowanej
w kolizji lub wypadku drogowym).

3.W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na przedłużenie okresu najmu, o którym mowa w § 3 ust. 6, Najemca jest zobowiązany do opłacenia dodatkowego okresu najmu z góry:

a)w placówce Wynajmującego, lub

b)poprzez portal transakcyjny „Przelewy24.pl” za pomocą wysłanego na adres e-mail Najemcy linku umożliwiającego natychmiastowe dokonanie płatności, lub

c)poprzez wpłatę w banku na rachunek o numerze: 90 8520 0007 2002 2002 2790 0001.

4.W przypadku przedłużenia okresu Najmu o jedną dobę, Wynajmujący może wyrazić zgodę na uregulowanie czynszu
za dodatkowy okres z dołu, jednak nie później niż w momencie zwrotu Pojazdu.

5.W przypadku nieuregulowania w terminie jakiejkolwiek należności przez Najemcę, Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania do zapłaty wypowiedzieć Umowę
ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać zwrotu pojazdu.

6.Jeżeli zwłoka w zapłacie czynszu za najem pojazdu wynosi
7 dni, a Wynajmujący nie wyraził zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu do zapłaty, Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności jej wypowiadania.

§ 5. KORZYSTANIE

1.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności
w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

a)posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

b)zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad),

c)niepozostawiania w samochodzie dokumentów Pojazdu
w czasie przebywania poza nim,

d)wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności:

·tankowanie Pojazdu właściwym paliwem,

·sprawdzanie i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy,

·sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,

·kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,

·kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,

e)przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2.Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez Kierowcę podczas trwania Umowy, spoczywa na Najemcy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich start spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania Kierowcy.

3.Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, nie może być wykorzystywany do nauki lub doskonalenia jazdy. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 1500 PLN.

4.Bez zgody Wynajmującego Pojazd nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bezwzględnie zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami Unii Europejskiej.

4.1.W przypadku opuszczenia przez Pojazd granic RP bez otrzymania zgody Wynajmującego, na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w kwocie wskazanej w Cenniku. Dodatkowo w takim przypadku opuszczenie przez pojazd granic Unii Europejskiej oznacza złamanie warunków umowy zagrożone dodatkową karą w wysokości 1500 PLN.

4.2.W sytuacji opuszczenia przez Pojazd terytorium RP, wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania pojazdu za granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń, pokrywa w pełnym zakresie Najemca.

4.3.W przypadku wynajmu samochodów, które posiadają Polisę Assistance, pokrywa ona koszt w zakresie, w jakim została zawarta.

5.Zabronione jest:

a)dokonywanie przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego,

b)palenie tytoniu itp. w Pojeździe,

c)przewożenie zwierząt,

d)podnajmowanie Pojazdu oraz jego udostępnianie osobie innej niż Użytkownik,

e)holowanie innych pojazdów,

f)przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono
w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu.

6.W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, bezwzględnie nie wolno z niego korzystać.

7.Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub poniesie jakiekolwiek inne koszty związane z wykroczeniami drogowymi powstałymi w trakcie trwania Umowy, Najemca będzie zobowiązany do ich zwrotu oraz do uregulowania opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem.

8.Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania Umowy.

§ 6. ZWROT POJAZDU

1.Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie jak
w chwili jego wydania (czystego wewnątrz i na zewnątrz,
z taką samą ilością paliwa), z wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Protokole Przekazania stwierdziły inaczej.

a)w określonym w Umowie terminie oraz miejscu,

b)do biura Wynajmującego niezwłocznie po otrzymaniu
od niego wezwania do zwrotu pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do żądania zwrotu pojazdu w każdym czasie,w szczególności po wygaśnięciu Umowy lub po jej wypowiedzeniu na skutek niedotrzymania warunków Umowy przez Najemcę.

2.Zwrot pojazdu następuje z chwilą przekazania pojazdu uprawnionej przez Wynajmującego osobie, wraz z dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia OC oraz kluczykami. W przypadku niezwrócenia któregokolwiek z ww. elementów umożliwiających użytkowanie pojazdu, Najemca zostanie obciążony opłatą zgodną z Cennikiem.

3.Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu w ciągu dwunastu godzin
od terminu wskazanego w Umowie lub od wezwania
do zwrotu pojazdu, Wynajmujący może poinformować organy ścigania o przywłaszczeniu pojazdu a także naliczyć trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki. W takich przypadkach Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu
z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

4.Przedłużenie najmu o ponad godzinę ponad czas wskazany
w Umowie powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.

5.W przypadku, gdy Najemca zwróci Pojazd przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu chyba, że zwrot przed terminem nastąpił na żądanie Wynajmującego. Zwrot nie jest również dokonywany za większy stan paliwa niż określony w Protokole Przekazania.

6.W momencie zwrotu pojazdu sporządzany zostaje Protokół Odbioru, który określa stan Pojazdu w chwili jego zwrotu Wynajmującemu. Protokół powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu Pojazdu. Niemniej w przypadku niemożności lub odmowy podpisania Protokołu Odbioru przez Najemcę, Wynajmujący sporządzi Protokół Odbioru samodzielnie, tak szybko jak będzie to możliwe, np. po umyciu brudnego pojazdu. Wówczas przyjmuje się, że stan Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

§ 7. USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

1.Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wypożyczenia.

2.Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia pojazdu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

3.W przypadku, gdy Pojazd zostanie uszkodzony, zwłaszcza
w wyniku kolizjilub wypadku drogowego, jego użytkownik:

a)ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

b)zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się
z Wynajmującym oraz wezwania Policji na miejsce zdarzenia.
W przypadku niewezwania na miejsce zdarzenia Policji lub niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia o tym fakcie Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym kosztów naprawy pojazdu, niezależnie od wykupionej opcji zwalniającej go z opłaty za uszkodzenie pojazdu (ust. 4.1).

c)Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, o której mowa w ust. 4, będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia Policji oraz poinformowanie Wynajmującego z jakiej komendy/komisariatu patrol przyjechał na miejsce zdarzenia. Jeżeli będzie to możliwe należy również uzyskać dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy OC.

4.Z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. b i c oraz ust. 4.1 Najemca odpowiada za wszelkie powstałe podczas najmu uszkodzenia Pojazdu m.in. uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg
i szyb poprzez uiszczenie opłaty w kwocie wskazanej
w Cenniku. Najemca odpowiada również zawszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części.

4.1.Odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu powstałe w trakcie trwania najmu może zostać zniesiona pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Zwolnienie to nie dotyczy jednak uszkodzeń umyślnych, uszkodzeń wnętrza pojazdu (np. tapicerka, pokrycia siedzeń), braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części, uszkodzeń ogumienia oraz szyb (chyba, że objęte są ubezpieczeniem) a także w przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w § 7 ust. 3.

5.W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz w ciągu 24 godzin zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty Pojazdu.

5.1.W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, jak również w przypadku utraty lub kradzieży Pojazdu wynikającej z działania lub zaniedbania Użytkownika, Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej utraconego/skradzionego pojazdu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Za złamanie któregokolwiek z warunków OWU Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

3.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika organom do tego uprawnionym (np. Policji, Straży Miejskiej, GITD).

4.Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane
osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji. W przypadku nie wywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów, Biur Informacji Gospodarczej, itp.

5.Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję.

Cennik:

Obowiązuje od dnia 15.08.2014 r.

1.

Obsługa w godzinach 20:00 – 08:00.

40 zł

40 zł

40 zł

2.

Wyjazd poza granice kraju za zgodą Wynajmującego

50 zł jednorazowo

3.

Ubezpieczenie Podstawowe - uszkodzenia zewnętrzne 20 zł/ doba ( obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji drogowej bądź uszkodzeń powstałych na parkingu kiedy sprawca jest nie znany )

20 zł/doba

4.

Ubezpieczenie dodatkowe - uszkodzenia + opona i felga + szyba 40 zł/ doba ( uszkodzenia oraz dodatkowo opona i, felga , szyba)

40 zł/doba

5.

Ubezpieczenie pełne - uszkodzenia + opona i felga + szyba + kradzież + szkoda całkowita

60 zł/doba

6.

Udzielenie informacji na wniosek organów ścigania lub administracji o użytkowniku samochodu, którym dokonano wykroczenia

50 zł

7.

Akcesoria:

a)

Nawigacja do samochodu

10 zł/doba

Od 7 dni – bezpłatnie!

b)

Fotelik dla dziecka / podkładka

10 zł/doba

Od 7 dni – bezpłatnie!

8.

Kary:

a)

Palenie w pojeździe lub przewożenie zwierząt

200 zł

b)

Opuszczenie przez wynajęty pojazd granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego

100 zł za każdą dobę wynajmu

c)

Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową

1 500 zł

d)

Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka

300 zł

e)

Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka

850 zł

f)

brak dowodu rejestracyjnego, tablicy lub naklejki rejestracyjnej, polisy ubezpieczeniowej

300 zł

g)

Brak kołpaka nieoryginalnego

50 zł

h)

Brak kołpaka oryginalnego

100 zł

i)

Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku

opłata wg cennika producenta + 35%

j)

Uzupełnienie brakującego paliwa

30 zł + koszt paliwa

k)

Zwrot brudnego pojazdu - sprzątanie

50 zł

l)

Zwrot brudnego pojazdu typu BUS 9-os. - sprzątanie

80 zł

m)

Zabrudzenie tapicerki – pranie

200 zł

n)

Opłata wkład własny powstały w przypadku uszkodzeń zewnętrznych, uszkodzeń opony, felgi , szyby

2000 zł

n)

Opłata wkład własny powstały w przypadku szkody całkowitej oraz kradzieży

3000 zł

o)

Niezwrócenie pojazdu w terminie lub na wezwanie Wynajmującego

trzykrotność stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę zwłoki

podane powyżej opłaty zawierają 23% podatku VAT.

Promocje

Najlepsze ceny, brak kaucji, brak limitu kilometrów!

Ford Mondeo

3840 zł

4240 zł

miesiąc

Citroen C-Elysee

1639 zł

miesiąc

Citroen C4

2000 zł

2460 zł

  Dołącz do nas!

  Najlepsze ceny, brak kaucji, brak limitu kilometrów!

  Dane kontaktowe

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  carfree

  Infolinia 24h

  (+48) 794 123 700

  Dane firmy

  • CARFREE SP. Z O.O.
  • ul. Cybernetyki 13 A
  • 02-677 Warszawa
  • NIP: 521 369 56 26
  • REGON: 361388616